Juni Taisen: Zodiac War

Characters

Nezumi / Tsugiyoshi Sumino (Rat)
Read More
Ushii / Eiji Kashii (Ox)
Read More
Tora / Kanae Aira (Tiger)
Read More
Usagi (Rabbit)
Read More
Ani / Nagayuki Tomita (Dragon)
Read More
Otouto / Takeyasu Tomita (Snake)
Read More
Uuma / Yoshimi Soma (Horse)
Read More
Hitsujii / Sumihiko Tsujiie (Ram)
Read More
Hitsujii / Toshiko Ino (Boar)
Read More
Sharyu / Misaki Yuki (Monkey)
Read More
Niwatori / Ryouka Niwa (Chicken)
Read More
Dotsuku / Michio Tsukui (Dog)
Read More

Extras

Duodecuple
Read More
Kiyoko Ino
Read More
Mr. Ino
Read More
Mrs. Ino
Read More

 

More Anime